Royement vanwege te weinig lootjesverkoop. Kan dat?

Er is nogal wat ophef ontstaan over het besluit van Voetbalvereniging Bladella. Zij royeerden 4 jeugdleden omdat zij niet de vereiste 25 lootjes hadden verkocht. In de media werd er vooral emotioneel op gereageerd. Maar hoe zit dat juridisch? Mag je een lid royeren omdat het niet de vereiste aantal lootjes verkoopt?

voetbal4

Mijns inziens is het besluit van het bestuur voor vernietiging vatbaar. Voor een royement is vereist dat de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging geschonden zijn of dat de vereniging ernstig benadeeld is. Als de verplichting om lootjes te verkopen in de statuten of reglementen staat, is er dus wel sprake van een schending. Maar er is meer. Niet elke schending rechtvaardigt een royement. Een royement moet ook voldoen aan de redelijkheid en billijkheid, dat wil zeggen dat het royement (en haar gevolgen) in verhouding moet staan tot de overtreding die begaan is.

Een royement is een strafmaatregel, die onterend bedoeld is voor het lid. Volgens vaste rechtspraak moet er dan ook sprake zijn van een ernstige gedragsschending. Te denken valt aan vernieling, mishandeling, benadeling in de media en andere gedragingen die je niet wilt zien in de club. Daarvan was hier op het moment van royement geen sprake. Een royement is dan ook een veel te zwaar middel. Het niet voldoen aan een betalingsverplichting is wellicht een grond voor opzegging als het bij herhaling gebeurd, maar een grond voor royement is het nooit.

Daarnaast kan gesteld worden dat de ledenverplichting om lootjes te verkopen een onredelijke ledenverplichting is, die zonder leeftijdsbepaling wellicht ook strijdig is met de wet. Kinderen tot 13 jaar mogen niet werken. Kinderen van 13-14 jaar mogen alleen licht niet-industrieel werk doen. De overheid noemt een aantal voorbeelden (zie link hieronder) wat wel of niet mag, lotenverkoop staat daar niet bij. Maar in ieder geval dient een kind dan toch 13 jaar te zijn voordat hij mag verkopen aan de deur, wellicht zelfs ouder.

Een vereniging kan wel in haar statuten opnemen dat leden verplicht werkzaamheden moeten verrichten, maar ik zou de leeftijd daarbij voorzichtigheidshalve toch op 18 jaar zetten. Nu dat niet het geval is en de jeugdleden verplicht zijn om deze lootjes te verkopen of anders meer contributie te betalen zou ik toch willen aannemen dat hier sprake is van een statutaire bepaling die strijdig is met de wet.

De verplichting om lootjes te verkopen levert nog een probleem op, ook voor volwassenen. Als er verplicht 25 stuks verkocht moeten worden, is er sprake van een resultaatsverbintenis. Dit kun je van leden niet verlangen. Je bent van het resultaat immers afhankelijk of mensen willen kopen. Het ene lid zal zijn lootjes binnen een uur verkocht hebben, de ander leurt na 6 uur nog langs de deur en krijgt ze niet verkocht. De verplichting tot het verrichten van werkzaamheden kan dan heel onredelijk uitpakken tussen leden onderling want het ene lid moet veel meer tijd investeren dan het andere. Beter is om er een inspanningsverplichting van te maken die losstaat van het resultaat. Elk lid dient dan hetzelfde aantal uren werkzaamheden te verrichten. Toch is dat voor loten verkoop onhaalbaar, want het is voor de vereniging amper te controleren of leden dan wel aan hun verplichting voldoen, laat staan dat de vereniging kan handhaven. Ze kunnen beter een keer het gras maaien.

Aanvulling 18-2-2017: Inmiddels heeft deze zaak veel commotie teweeg gebracht omdat een of meerdere ouders naar de media zijn gestapt. Het bestuur is zelfs bedreigd. Daarmee is er inmiddels wel sprake van benadeling van de vereniging. Er is vrijheid van meningsuiting, maar die kent grenzen. Bestuur en leden hebben zich beide naar redelijkheid en billijkheid naar elkaar te gedragen. Als leden het niet eens zijn met het besluit, staat hen de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij de alv, en de zaak voor de rechter te brengen. Nu een of meerdere ouders van deze rechten (nog) geen gebruik hebben gemaakt maar er meteen voor gekozen hebben om naar de media te gaan, hebben zij bewust het risico genomen dat het bestuur benadeeld werd. Er kan dan sprake zijn van onrechtmatig handelen jegens het bestuur. Bovendien leidt dit juridisch gezien niet tot de gewenste oplossing, namelijk dat het besluit terug wordt gedraaid. Bovendien mag je je afvragen wat de mediacommotie bij het kind teweeg brengt maar dat komt uiteraard voor rekening van de ouder.

Dit kan grote gevolgen hebben als een van de leden – of in deze wellicht ook het bestuur nu zij benadeeld is – ervoor kiezen om alsnog naar de rechter te gaan. Het royementsbesluit zou mijns inziens vernietigd moeten worden, maar nu omgekeerd wellicht ook onredelijk gehandeld is, bestaat de kans dat de rechter het royement in stand laat omdat inmiddels van de vereniging niet verlangd kan worden dat het lidmaatschap wordt voortgezet.

Ook als de leden zelf niet terug zouden willen keren, had van hen verwacht mogen worden dat zij beroep aan zouden tekenen ipv de media opzoeken. Zij kunnen dan vragen om intrekking van het royement en dit laten omzetten in opzegging, eventueel met terugbetaling van contributie. Ook zou het mogelijk zijn om dan zelf op te zeggen, waarmee het lidmaatschap normaal beëindigd zou zijn. De gang naar de media heeft het probleem alleen maar groter gemaakt, om nog maar te zwijgen over de schade die over en weer is aangericht.

Aanvulling 4-3-2017: Het bestuur heeft inmiddels besloten om de leden weer toe te laten.

Bron:

nos.nl/artikel/2158410-voetbalclub-stuurt-spelertjes-weg-te-weinig-loten-verkocht.html

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord/welk-werk-mogen-kinderen-van-13-en-14-jaar-doen

Royement is een juridische procedure die kan eindigen bij de rechter. Is het royement onterecht, dan kan een rechter een vereniging dwingen het lid weer terug te nemen, soms ook nog met een dwangsom. Dat gebeurt regelmatig want er worden bij royement veel fouten gemaakt door bestuurders die hen later duur komen te staan. Daarnaast is de vereniging in dat geval aansprakelijk voor de schade. Laat je als bestuurder dus goed adviseren voordat je aan een opzegging of royement begint, zodat je zeker weet dat je de juiste procedure en ook de juiste weg daarin volgt want ook daar gaat het vaak mis.

mr. Marjo Vink – jurist verenigingsrecht en contractenrecht

cropped-cropped-2016-visitekaartje-voorkant1.jpg

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s