Een motie van wantrouwen leidt niet tot aftreden

audi-1890494_1920

Een motie van wantrouwen. Veel verenigingen menen dat die tot aftreden van het bestuur of een bestuurslid leidt. Ten onrechte, want een motie van wantrouwen heeft geen enkel rechtsgevolg.

Politiek begrip

Een motie van wantrouwen is een begrip uit de politiek. Daar heeft het aannemen van een motie van wantrouwen het gevolg dat je als politicus moet aftreden. Het verenigingsrecht kent dat niet. Het bestuur kan dus gewoon blijven zitten, ook al wordt de motie aangenomen. Heeft de vereniging het aftreden in haar reglementen staan? Dan is dit in strijd met de wet.

Een gevoel

Het functioneren van een bestuur kan altijd op een alv besproken worden. Daar is geen motie voor nodig maar men noemt het zo vaak wel. De motie van wantrouwen bestaat daarom alleen in het spraakgebruik. Zij kent geen wettelijke basis en is niet meer dan het uitspreken van een gevoel. Bij het aannemen ervan geeft de alv aan dat zij geen vertrouwen meer heeft in het bestuur, maar rechtsgevolg heeft dat niet. Het is mogelijk dat bestuurders zich genoodzaakt voelen om wel af te treden aangezien het lastig besturen is zonder vertrouwen van je achterban, maar dat geldt als een zelf gekozen ontslag. Dat besluit is ook niet meer aan te vechten bij de rechter want je hebt dat besluit zelf genomen.

Wil de alv dat het bestuur vertrekt, dan dient zij een ontslagbesluit te nemen dat aan de nodige procedurele eisen moet voldoen. Dat besluit kan ook altijd worden aangevochten bij een rechter. Een wezenlijk verschil dus dan wanneer men zelf ontslag neemt.

Vertrek is lang niet altijd de oplossing

De onvrede van leden hangt vaak samen met een reeks van gebeurtenissen waarbij leden en/of bestuurders menen dat zij juist gehandeld hebben en de andere partij meent van niet. Het hangt vaak samen met onwetendheid en verkeerde verwachtingen. De waarheid hangt vaak in het midden. Soms betreft het situaties waar een groepje leden een uitdrukkelijke stempel willen drukken op het beleid en het bestuur onder druk zetten. Het bestuur wordt daar onzeker van en begint te twijfelen aan haar handelen. Soms betreft het ook situaties waar het bestuur inderdaad missers heeft gemaakt die rechtgezet moeten worden. Meestal echter zijn er zowel aan de zijde van de leden als bij het bestuur missers gemaakt, vaak uit onwetendheid en gebrek aan ervaring met verenigingsrecht. Heb je dan ook nog statuten of reglementen die verouderd zijn, dan is het overzicht helemaal zoek. Aan mij de taak om de kluwen te ontwarren en duidelijkheid te geven wat wel of niet rechtsgeldig is. Soms betekent het dat besluiten ingetrokken moeten worden en soms bevestig je het bestuur dat het goed gehandeld heeft. Veel vaker ondersteun ik het bestuur bij nieuwe beslissingen en ben ik aanwezig bij ledenvergaderingen om leden tekst en uitleg te geven over wat wel en niet kan.

Maar hoe dan ook kan er beter aandacht worden gegeven aan het ontwarren van de kluwen zodat zowel vereniging als (nieuwe) bestuurders weer op het juiste spoor komen. En de motie van wantrouwen? Daar mag men het nodige wantrouwen tegen hebben. Die kan in de prullenbak.

mr. Marjo Vink

2016 legalletters logo klein2