Tijdelijke coronawet voor digitale alv

coffee-4322884_1920-1

Tijdelijke wet Covid-19

Met deze wet zijn de bekertjes niet meer nodig en kan iedereen thuis zijn koffie zelf pakken voor de vergadering. Dit is de wet die de digitale alv tijdelijk mogelijk maakt.  Even opgelet: dit wetsvoorstel is nog niet aangenomen! Nog even wachten dus met de digitale alv. Wel is de wettekst bekend gemaakt en ook de toelichting daarop. Dat maakt al wel duidelijk hoe de digitale alv straks gehouden moet worden.

De tijdelijke wet Covid-19 regelt allerhande onderwerpen op diverse maatschappelijke terreinen. Niet alles is dus relevant voor verenigingen en stichtingen. Het gaat met name om art. 6 en 7 voor verenigingen en art. 23 voor stichtingen in onderstaand wetsvoorstel.

2020 Wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19

Verenigingen

De oproeping dient te vermelden dat de vergadering digitaal wordt gehouden. Het bestuur mag bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot vergaderingen onder de volgende voorwaarden:

  • De alv is langs elektronische weg voor leden te volgen.
  • Leden hebben 72 uur voorafgaand aan de vergadering de gelegenheid om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Dat kan per mail vooraf of tijdens de vergadering met een chatfunctie.
  • De vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord
  • De antwoorden worden op de website geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden

Het bestuur dient zich in te spannen dat tijdens de vergadering nog nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit gezien de omstandigheden redelijkerwijs teveel is gevraagd. Maar uitgangspunt is dus dat leden vragen moeten kunnen stellen tijdens de vergadering.

De voorzitter leidt de vergadering. Het is mogelijk dat door de omstandigheden leden niet optimaal aan de vergadering hebben kunnen deelnemen, bijvoorbeeld omdat de verbinding wegvalt. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die tijdens de vergadering heeft plaatsgevonden.

Het bestuur mag bepalen dat het stemrecht uitsluitend elektronisch kan worden uitgeoefend. Dat kan door leden tijdens de digitale vergadering mondeling te laten stemmen wat hoorbaar is voor andere leden of door stemmen per e-mail voorafgaand aan de vergadering.

De termijn van 6 maanden voor de financiële verantwoording na afloop van het boekjaar mag door het bestuur verlengd worden met 4 maanden. De alv mag dus ook uitgesteld worden als de vereniging dat niet digitaal wil doen. Het wettelijk recht van de alv om die termijn te verlengen vervalt tijdelijk.

Stichtingen

Stichtingen hebben geen leden en zitten dus ook niet met de ledenvergadering in hun maag. Wel is voor stichtingen de 6 maanden termijn waarin het bestuur de (financiële) verantwoording af moet leggen na afloop van het boekjaar verlengd met vier maanden. Als er een raad van toezicht is die die termijn normaal gesproken mag verlengen, vervalt deze bevoegdheid nu.

Meer informatie over de achtergronden staan in de Memorie van Toelichting bij deze wet. Ook hier gaat het met name om de informatie onder punt 6.

2020 Memorie van toelichting Tijdelijke wet Covid-19

Statuten

Naar verwachting zal de wet binnen enkele weken worden aangenomen. Mocht de vereniging met vragen zitten wat zij nu moet doen of twijfelen welke bepalingen nu tijdelijk wel of niet rechtsgeldig zijn in de statuten of zich afvragen wat er bedoelt wordt in de statuten laat dan even van je horen.

Update 24-4-2020: De noodwet is in werking getreden

mr. Marjo Vink

cropped-2016-legalletters-logo-klein2.jpg